کوزه ها

کوزه در قدیم از کوزه ها به عنوان ظرف

آبشار ها

ﺁبشارها در قدیم ﺁبشارها محلی دنج برای مدفون کردن

- توسط ادمین - ۰ - در آثار

سنگ آسیاب

سنگ آسیاب این نوع سنگ در قدیم جهت آرد

- توسط ادمین - ۰ - در آثار

آثار صورت

آثار صورت هر جا که چهره نیمرخ یا تمام

- توسط ادمین - ۰ - در آثار

آثار عقاب

آثار عقاب عقاب به چند گونه است اگر سنگ

- توسط ادمین - ۰ - در آثار