قبر ها

قبرها در زمان زرتشتیان به علت اینکه آتش و

کوزه ها

کوزه در قدیم از کوزه ها به عنوان ظرف

سنگ عروس

سنگ عروس این سنگ در اصل نماد مجسمه نیم

- توسط ادمین - ۰ - در آثار

آبشار ها

ﺁبشارها در قدیم ﺁبشارها محلی دنج برای مدفون کردن

- توسط ادمین - ۰ - در آثار

سنگ آسیاب

سنگ آسیاب این نوع سنگ در قدیم جهت آرد

- توسط ادمین - ۰ - در آثار